Општи услови

Општите услови за користење на „Онлајн платформата за електронска трговија – тест верзија за обучување на занаетчии, земјоделски производители и здруженија на лица со попреченост“.

І. Предмет на општите услови

Овие општи услови ги регулираат условите за користење на веб-страницата www.crafts-bulgaria.com и услугите што се обезбедуваат преку неа како и односите помеѓу Сопственикот од една страна и Корисниците од друга страна.

Пристапот до услугите дадени на Интернет-страницата е возможен исклучиво преку употреба на јавно достапната веб-страница www.crafts-bulgaria.com. Интернет-страницата е информативна датотека која содржи информативни материјали како од РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТАР ЗА ЕВРОПСКА ИНТЕГРАЦИЈА – Ќустендил така и од трети страни. Здружението не презема одговорност за содржината на информативните материјали на трети страни.

ІІ. Општи информации

Здружението изјавува дека веб-страницата на „РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТАР ЗА ЕВРОПСКА ИНТЕГРАЦИЈА“ – Ќустендил – www.crafts-bulgaria.com е достапна за сите корисници кои се согласиле со овие Општи Услови и правила.

За целите на овие Општи услови, корисниците се делат во две категории:

а) Регистрирани корисници – кои имаат создадено своја лична сметка во електронскиот систем на Здружението, користејќи го он-лајн формуларот за регистрација и б) Нерегистрирани корисници – кои ја посетуваат веб-страницата на Здружението без да се регистрираат и без да отвораат лична сметка.

Регистрираните Корисници имаат право да ја користат својата лична сметка во врска со сите услуги, промоции, рекламни пораки и кампањи организирани од здружението во рамките на својата вообичаена активност.

Овие ОПШТИ УСЛОВИ ги вклучуваат сите следни делови

 1. Вовед

Со користење на интернет платформата за електронска трговија – тест верзија, секое мени, категорија или подкатегорија, секција или подсекција, како и со создавањето, развојот и прекинувањето на кој било однос што произлегува од употребата на оваа веб-страница, вие се согласувате да бидете обврзани со овие Општи Услови за користење на веб-страницата, како и сите други услови и регулации за посебните законски услови што произлегуваат од нејзината употреба.

Обврзувањето со обштите услови е предмет на тековната конфигурација како на веб-страницата така и на сите промени направени на истата во форма на дополнувања и измени или воведување нови менија, категории, делови, функционалности и друго.
Администраторот на веб-страницата го задржува правото еднострано да ги менува Општите услови за користење на веб-страницата и услугите што се обезбедуваат преку Интернет-страницата во кое било време, без претходно известување, а изменетите Услови ќе бидат објавени на интернет страницата веднаш штом ќе се донесе одлука за нивно стапување во сила.

Ако не се согласувате со горенаведеното или не се согласувате со општите услови, ве молиме, не користете ја оваа страница и услугите што ги обезбедува. Доколку продолжите да ја користите оваа страница, ќе сметаме дека се согласувате со нашите услови и правила.

Ако имате какви било прашања или коментари во врска со веб-страницата www.crafts-bulgaria.com, можете да не контактирате преку делот „Контакти“ на нашата почетна страница.

 1. Дефиниции

2.1. IP адреса – единствен идентификационен број, веб-страница или ресурс на Корисникот, кој дозволува негово лоцирање во глобалната Интернет мрежа;

2.2. Сметка – го претставува профилот на Корисникот на веб-страницата www.crafts-bulgaria.com, содржи збирка на податоци за корисникот, вклучувајќи корисничко име и лозинка за најавување кои му овозможуваат на корисникот пристап до одредени делови на веб-страницата и преку кои се достапни дел од услугите и информациите обезбедени од сопственикот на страницата;

2.3. Активно однесување – значи кликнување/избор на електронска врска или рекламен банер преку www.crafts-bulgaria.com, што го носи корисникот на други веб-страници;

2.4. Електронска врска – врска, обележана на одредена веб-страница, која овозможува автоматско упатување до друга веб-страница, информативен ресурс или објект преку стандардизирани протоколи;

2.5. ЗЗЛП – бугарскиот Закон за заштита на личните податоци;

2.6. Злонамерни дејства – дејства или пропусти што ја нарушуваат Интернет етиката или им штетат на лицата поврзани со Интернет или придружните мрежи, испраќаат несакани пораки (несакана комерцијална комуникација, СПАМ) пристап до ресурси со туѓи права и лозинки, искористување на недостатоци во системите со цел за сопствена корист или добивање на информации (hack), негирање за напад на услуга (DoS), вршење на дејства што може да се квалификуваат како индустриска шпионажа или саботажа, оштетување или уништување на системи или низи на информации (crack), испраќање на тројанци или предизвикување инсталација на вируси или системи за далечинско управување, мешање во нормалното функционирање на други интернет корисници и придружни мрежи, извршување на какво било дејство што може да се квалификува како кривично дело или административно кршење според бугарскиот закон или друг применлив закон;

2.7. Веб-страница – е збирка на веб-страници, со заедничка насловна интернет страница, која се вчитува во вашиот прелистувач, при внесување на електронската адреса www.crafts-bulgaria.com;

2.8. Веб-страница – во смисла на овие Општи услови значи составен и посебен дел од една страница;

2.9. Интерфејс – е комбинација на графички објекти поврзани со програмски код преку кој корисникот комуницира со веб-страницата на достапен за него начин;

2.10. Информационен систем – е секој одделен уред или група на меѓусебно поврзани или слични уреди кои, за извршување на одредена програма, обезбедуваат автоматска обработка на податоци;

2.11. Информативни материјали – значи реклами (вклучувајќи, но не ограничувајќи се на, реклами за продажба, купување, снабдување, пребарување на стоки и услуги на занаетчии, земјоделци и здруженија на лица со попреченост), понуди, известувања, рекламни и промотивни материјали, периодични информативни билтени , брошури, статии, вести, истражувања, публикации преку текстови и графички елементи, фотографии, скици и друго што Корисникот не се согласува да ги добие со создавање на сметка;

2.12. Општи услови – значи, овие Општи услови, како и сите нивни последователни измени, објавени на веб-страницата www.crafts-bulgaria.com;

2.13. Лозинка за најавување – код составен од броеви/букви/неалфанумерички знак, кој заедно со корисничкото име го симболизира Корисникот и му дава право на пристап до неговата сметка на Интернет страницата;

2.14. Пасивно однесување значи напуштање на www.crafts-bulgaria.com или други под-страници од примарниот домен (во случаи кога на стока, занаетчиски производ или услуги се пристапува директно преку машина за пребарување) откако ќе се вчита во прелистувачот на корисникот;

2.15. Корисник – на веб-страницата е секое физичко лице кое ја има внесено имејл адресата или пристапува до веб-страницата, под-страниците или веб-страницата www.crafts-bulgaria.com преку пренасочување од друга веб-страница;

2.16. Корисничко име – е наведена од Корисникот лична адреса за е-пошта (е-пошта), преку која се индивидуализира при регистрацијата на веб-страницата www.crafts-bulgaria.com;

2.17. Случаен настан – непредвидена вонредна околност што го прави давањето услуги вообичаено невозможно;

2.18. Веб-страница/веб-сајт – посебно место на глобалната Интернет мрежа достапно преку неговата унифицирана адреса (URL) по HTTP, HTTP5 или друг стандардизиран протокол и содржи датотеки, програми, текст, звук, слика, графика или други материјали или ресурси;

2.19. Продавница – име на едукативната онлајн продавница;

2.20.Сопственик / администратор / здружение – значи здружението „РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТАР ЗА ЕВРОПСКА ИНТЕГРАЦИЈА“ град Ќустендил, кој е водечки партнер во рамките на проектот CB006.2.31.095 во рамките на прекуграничната програма – Бугарија – Северна Македонија;

2.21. Виша сила – виша сила;

2.22. Давател на услуги – Потрошувач кој сака да продаде (испорача) одредено добро или услуга преку онлајн продавница. Добавувачот е занаетчија, земјоделец или мал бизнис, лице различно од лицето од точката 2.20 (Сопственик/Администратор/Здружение)

 1. Обезбедување на информации односно сопственик на електронската продавница

За нас

Сопственик на веб-страницата www.crafts-bulgaria.com е здружението „РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТАР ЗА ЕВРОИНТЕГРАЦИЈА“– Ќустендил

Партнери во проектот се:

За Република Бугарија

„РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТАР ЗА ЕВРОИНТЕГРАЦИЈА“– Ќустендил, со седиште и адреса: гр. Ќустендил, општина Ќустендил, област Ќустендил, кв. „Герена“, бр. 156, вл. „А“, ап. 23, Булстат -109599367, претставувано од Кирчо Бојчев Анчев – Претседател, e-mail: evrointegrdcia_kn@abv.bg, тел. 0895 43 53 96

 • District/NUTS III Kyustendil
 • Town/city: Kyustendil
 • Address: kv. “Gerena” bl. 156, ent. “A”, ap. 23, 109599367
 • Postal Code: 2500
 • Legal representative (Name): kv. “Gerena” bl. 156, ent. “A”, ap. 23
 • Legal representative (Position): Chairman
 • Telephone: 00359 (0)89 543 5396
 • E-mail: evrointegrdcia_kn@abv.bg

За Република Северна Македонија

 • БГ – Център за устойчиво развитие – ЕЛИПСА – Куманово
 • ENG – Centre for Sustainable Development – ELIPSA – Kumanovo
 • МК – Здружението на граѓани Центар за одржлив развој ЕЛИПСА Куманово
 • District/NUTS III North-East region
 • Town/city: Куманово / Kumanovo
 • Address: Център за устойчиво развитие – ЕЛИПСА – Куманово / Ilindenska 69a (zgrada bivsh komitet)
 • Postal Code: 1300
 • Legal representative (Name): Игор Георгиев / Igor Georgiev
 • Legal representative (Position): Президент / The President
 • Telephone: +38975651790
 • Fax: +38931416102
 • E-mail: elipsacod@yahoo.com
 • Website: www.elipsa.org.mk

Адресата на нашиот веб-сајт: https://crafts-bulgaria.com/mk.

 1. Обезбедување на информации односно надзорни органи

Електронската трговија во Република Бугарија се регулира со следниве, не исцрпно наведени нормативни акти:

4.1. УСТАВ НА РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА;

4.2. ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОНСКА ТРГОВИЈА;

4.3. ЗАКОН ЗА АВТОРСКО ПРАВО И СРОДНИТЕ ПРАВА;

4.4. ЗАКОН ЗА ДАНOК НА ДОХОД НА ФИЗИЧКИТЕ ЛИЦА;

4.5. ЗАКОН ЗА ДЕЈНОСТИТЕ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УСЛУГИ;

4.6. ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ;

4.7. ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ ДОКУМЕНТИ И ЕЛЕКТРОНСКИ СЕРТИФИКАТНИ УСЛУГИ;

4.8. ЗАКОН ЗА ЗАДОЛЖЕНИЈА И ДОГОВОРИ;

4.9. ЗАКОН ЗА ЗАНАЕТИ;

4.10. ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА;

4.11. ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ;

4.12. ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА НА КОРИСНИЦИТЕ;

4.15. ЗАКОН ЗА САЈБЕР БЕЗБЕДНОСТ;

4.16. ЗАКОН ЗА МАЛИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА;

4.17. ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ ПРОТИВ ПЕРЕЊЕ НА ПАРИ;

4.18. ЗАКОН ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ПЛАЌАЊАТА ВО КЕШ;

4.19. ЗАКОН ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ;

4.20. ЗАКОН ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИ УСЛУГИ НА РАСТОЈАНИЕ;

4.21. ЗАКОН ЗА СМЕТКОВОДСТВО;

4.22. ТРГОВСКИ ЗАКОН;

Односи со државните институции:

Комисија за заштита на потрошувачите

 • Адрес: пл. „Петко Р. Славейков“ 4А, 1000 Център, София
 • Работно време: 9,00 до 17:30
 • Телефон: 0700 11 122
 • www.kzp.bg

Комисия за защита на личните данни

 • Адреса: ул. „Проф Цветан Лазаров“ 2, 1592, Софија
 • Работно време: 9,00 до 17:30
 • Телефон: 02 915 3555
 • Електронска пошта: kzld@cpdp.bg
 • Интернет страница: www.cpdp.bg
 1. Карактеристики на веб-страницата

За проектот – Цел на проектот бр. CB006.2.31.095 во рамките на прекуграничната програма – Бугарија – Северна Македонија.

Главната цел на проектот е да се зголеми конкурентноста на занаетчиите, претставниците на микро-претпријатија, земјоделците, здруженијата на лица со попреченост од регионот за прекугранична соработка преку интернет маркетинг.

За да се постигне оваа основна цел, неопходно е да се исполнат две главни под-цели преку проектните активности, имено:

 1. Развој на онлајн платформа за електронска трговија, за маркетинг и успешно презентирање / трговија на интернет

и

 1. Обучување на корисниците за работа со таа платформа.

Активностите на проектот се во согласност со глобалната цел на Програмата за прекугранична соработка Бугарија-Северна Македонија, како и со непосредните предизвици во неа, имено: зголемување на конкурентноста на малите и средните претпријатија и олеснување на нивниот пристап до нови пазари. Еден од основните проблеми во регионот за прекугранична соработка, во регионот на Ќустендил и Третиот северо-источен регион е ниската конкурентност на микро претпријатија, занаетчиите, земјоделците и здруженијата на лица со попреченост. Целта на проектот бр. CB006.2.31.095 е да помогне во решавањето на овие проблеми.

Краток опис на платформата

Интернет-платформата за електронска трговија е развиена на три јазици – бугарски, македонски и англиски.Интернет-платформата ќе биде тест верзија на интерактивна продавница, каде претставниците на малите бизниси ќе имаат можност да ги претстават своите производи на евтин и динамичен начин. Платформата ќе им овозможи на корисниците да го покажат својот производ – галерија, но нема да овозможува остварување на директна продажба преку неа. Идејата за оваа платформа е да ги разбуди сетилата на малите производители за можностите што ги нуди онлајн трговијата во современиот свет, кај нив да создаде онлајн навики за работа и да ги охрабри да започнат со практикување на интернет трговија.

Интернет-платформата е поделена на мрежни и делови со продукти. Непосредната цел што беше спроведена во развојот на софтверскиот производ и задачата на програмерите беше да ја направат платформата во наједноставна форма, така што бизнисот да може брзо и лесно самостојно да прикачува информации за своите производи.

Платформата за електронска трговија ќе ја користат корисниците бесплатно. Тие нема да плаќаат никаков надомест или такса.

 1. Регистрација www.crafts-bulgaria.com

Пристап до услугите обезбедени од „Интернет-платформа за е-трговија – тест верзија за обука на занаетчии, земјоделци и лица со попреченост“ е дозволен на секој корисник кој припаѓа на горенаведените групи кои креирале и регистрирале профил во електронскиот систем на страницата. Регистрацијата на страницата е апсолутно доброволно и бесплатна. Страницата може слободно да ја прелистуваат корисниците без регистрација. За да се регистрирате, треба да го пополните формуларот за регистрација со внесување на минималните потребни информации. По успешното завршување на регистрацијата, Корисникот ќе има корисничко име и лозинка за најавување, со што ќе може да ја внесе својата содржина на својот профил на Интернет-страницата.

Секој корисник може да има само една сметка.

Сметка се креира преку копчето Мој профил (https://crafts-bulgaria.com/mk/moyat-profil/). Следејќи ги чекорите, корисниците се бара да ги остават следниве лични информации:

 • Е-пошта
 • Лозинка
 • Име
 • Презиме
 • Име на продавницата
 • УРЛ (веб-адреса) (ако е различна од автоматски генерираната)
 • Телефон

По внесување на податоците, корисничкото име е креирано и корисникот добива потврда за креирањето преку е-пошта на имејл адресата која ја има наведено во онлајн формуларот за креирање на сметка.

Корисникот може веднаш да го уреди својот профил и да додаде производи. Откако новите производи ќе бидат одобрени од администратор (рачен процес), тие стануваат видливи на платформата.

 1. 7. Нарачка; 8. Плаќање; 9. Откажување на нарачката; 10. Испорака; 11. Рекламации, откажување на испораката или враќање на производот; 12. Невозможност за враќање на произоводот; 13. Враќање на исплатената сума

ВАЖНО!!!

Доколку „Платформата за електронска трговија – тест верзија за обука на занаетчии, земјоделци и лица со попреченост“ е едукациона платформа, преку неа не може да се извршат директни нарачки на производи и услуги.

Во случај да сте заинтересирани за некои производи или услуги поставени на оваа едукациона платформа, ве молиме контактирајте го директно занаетчијата или производителот на неговиот посочен контакт.

 1. Виша сила

Страните (Добавувач – Потрошувач) не сносуваат одговорност за целосно или делумно неисполнување на обврските од договорот, доколку тоа се должи на виша сила (Force majore).

„Виша сила“ значи околност (настан) од непредвидлива природа што може да се појави по склучувањето на договорот и не зависи од волјата на страните, како што се: пожар, индустриски несреќи, природни катастрофи – невреме, поројни дождови, поплави/град, земјотреси, заледување, суша, свлечување на земјишни маси, и др. природни непогоди, ембарго, правни забрани, затворање на границите, штрајкови, бунтови, немири итн.

Страната која не е во можност да ги исполни своите обврски поради околност на виша сила, е должна писмено да ја извести другата страна во рок од 10 дена од нејзиното настанување, како и за периодот на важење и прекинување на состојбата на виша сила.

 1. Лични податоци

Европски правилник GDPR (General Data Protection Regulation). Ова е правилник донесен од Европската унија кој е директно применлив во Бугарија.

Што се лични информации?

За лични информации се сметаат: IP адреса, име, матичен број, адреса, телефон, е-пошта, здравство и семеен статус, како и информации за религиозно убедување, политички преференци како и други информации, кои можат да идентификуваат одредено лице.

Во пракса, GDPR се заснова врз сегашните и тековните правила за обработка на личните податоци. Регулативата воведува барања за контролорите и преработувачите да го прошират своето покритие и заштита од давање на поголема моќ на поединците.

Кои лични податоци ги собираме и зошто?

Коментари и оценки

Анонимна низа, базирана на вашата е-пошта, може да биде искористена на Gravatar, за да се провери дали ја користите. Политиката за приватност на Gravatar можете да ја најдете тука: https://automattic.com/privacy/. Откако ќе се одобри вашиот коментар, вашата фотографија на профилот ќе биде јавно видлива до него.

Датотеки

Ако поставувате слики на страницата, треба да избегнувате да поставувате слики кои содржат податоци за локацијата (EXIF GPS). Посетителите на страниците можат да ги преземаат податоци за локацијата од слики на страницата.

Контакти форми

Информациите впишани во обрасците за контакт на Интернет-страницата се толкуваат како доверлива комуникација и не се споделуваат со трета страна.

Колачиња

Доколку оставате коментар на нашата интернет страница, може да дозволите да се зачува вашето име, имејл адреса и веб-страница во колачиња. Тие се за ваша корисност, за да не треба повторно да ги пополнувате личните податоци кога оставате друг коментар. Овие колачиња ќе се чуваат една година.

Ако имате профил и се најавите на оваа страница, ќе се активира привремено „колаче“ за да утврдиме дали вашиот пребарувач прифаќа „колачиња“. Ова „колаче“ не содржи лични информации и се брише кога ќе го затворите пребарувачот.

Кога ќе се најавите на вашата страница, уште неколку „колачиња“ ќе ги зачуваат вашите информации за најава и вашите преференци за тоа што да гледате на екранот. „Колачињата“ за најавување истекуваат за два дена, а преференциите на екранот истекуваат за една година. Ако ја изберете опцијата за зачувување, информациите за најава ќе се чуваат две недели. Ако се најавите, вашите „колачиња“ за најава ќе бидат избришани.

Ако уредувате или објавите статија, дополнително „колаче“ ќе биде зачувано во вашиот прелистувач. Тој нема да содржи никакви лични информации, туку едноставно ќе го додаде и личниот лист на објавата што сте ја уредувале. Истекува за еден ден.

Вметната содржина од други веб-страници

Написите на оваа страница можат да бидат вградени (видеа, слики, содржина, итн.). Вградената содржина од други страници прифаќа и се однесува со посетителот на страницата како посетител на вашата сопствена страница.

Овие страници можат да соберат информации за вас, да користат „колачиња“, да вметнат дополнителни алатки за статистика на трети лица, да следат како ги користите овие алатки, вклучително и како користите вградена содржина ако имате сметка и сте најавени на страницата.

Анализа

При влез на веб-страницата и различните страници, вашата шема на пребарување (преглед на страници) се запомнува со цел да се анализира и подобри платформата.

Со кого ги споделуваме вашите податоци

Вашите лични податоци нема да бидат споделени со трети страни, освен ако тие не се законски потребни од соодветната институција и нивното доставување е во согласност со законските барања на Република Бугарија.

Колку долго ги чуваме вашите лични информации

Ако оставите коментар, коментарот и неговите метаподатоци се зачувуваат на неодредено време. Ова е за да можеме автоматски да ги препознаеме и одобриме вашите коментари што следуваат, наместо да ги задржуваме за одобрување.

За корисниците кои се регистрираат на нашата веб-страница (доколку има), ние исто така ги чуваме личните информации што ги оставаат на нивниот профил. Сите корисници можат да ги видат, уредуваат или бришат своите лични информации во кое било време (освен промена на корисничко име). Администраторите на веб-страницата можат да ги видат и уредуваат овие информации.

Вашите права врз вашите лични податоци

Ако имате профил на оваа страница или сте коментирале, може да побарате да добиете датотека што ги содржи сите информации што ги имаме за вас, вклучувајќи ги и информациите што ни ги доставивте. Исто така можете да побарате да ги избришеме личните податоци кои ни ги имате доставено. Сепак, ова не вклучува податоци што од нас се бара да ги чуваме за административни цели, за целите на безбедноста на страниците или со закон.

Како ги користиме вашите податоци

Коментарите на посетителите можат да се потврдат преку автоматска услуга за проверка на спам коментарите.

 1. Права, обврски и одговорности на потрошувачите

Корисникот е должен да ги почитува одредбите на овие Општи услови и правила.

При креирање на профил во електронскиот систем на сопственикот, корисникот е должен да ги обезбеди најмалку следниве информации: име, презиме, (семејно име) точен и валиден телефонски број за контакт, лична адреса за е-пошта (имејл). Од корисникот може да се бара да обезбеди дополнителни информации и нивното доставување ќе биде доброволно.

Освен кога е специјално договорено, Корисникот (регистриран или нерегистриран) не смее да ги репродуцира, менува, брише, објавува, дистрибуира и на друг начин да ги открива информативните извори објавени на веб-страницата на сопственикот.

Корисникот треба да биде искрен и коректен кон другите корисници и да е целосно одговорен за своите пропусти при користење на веб-страницата.

Корисникот нема право да ги користи профилите на други корисници или да го направи својот профил достапен за употреба од други лица. Тој е должен да ја чува лозинката за најавување во тајност.

Корисникот нема право да преземе дејства што може да влијаат врз функционирањето на веб-страницата, како и со дејствија што вклучуваат оштетување, промена, отстранување или блокирање на пристапот до податоците на другите корисници.

Со создавање на профил на веб-страницата и прифаќање на овие Услови и правила, Корисникот дава своја експлицитна, слободно изразена и информирана согласност за обработка на неговите лични податоци. Личните податоци на корисниците ќе бидат собрани и обработени од страна на Сопственикот во согласност со одредбите ЗЗЛД и Политиката за заштита на личните податоци.

 1. Права и обврски на сопственикот на е-продавницата

Сопственикот има право да објавува на Интернет-страницата каков било текст, графички и други информации во врска со понудите од сопствената база на податоци со цел рекламирање и информирање; Содржина, директно или индиректно, поврзана со дејноста, која ја извршува во областа на онлајн продажбата, во форма на вести, написи, публикации преку текст и графика, ставајќи ги овие содржини на располагање на совесно користење од страна на регистрирани и нерегистрирани корисници, во зависност од тоа каде се наоѓа и за кој вид на корисници е достапни.

Сопственикот е должен да ги преземе сите неопходни чекори за да обезбеди точна и ажурирана содржина на веб-страницата во секое време. Сепак, Сопственикот не сносува никаква одговорност за валидноста или точноста на информативните материјали обезбедени од Корисниците. Потрошувачите разбираат и се согласуваат дека наведените цени се индикативни во време на објавувањето, не предизвикуваат обврзувачка понуда за купување, продажба или давање на која било услуга и дека цените се предмет на еднострана промена во секое време; цените утврдени од Корисниците се индикативни, не се загарантирани од Сопственикот и може да не се доверливи, реални и валидни . Услугите на оваа страница се обезбедуваат бесплатно бидејќи истиот претставува едукациона платформа за онлајн продавница, каде индивидуалните корисници можат да испраќаат слики и текстуален опис на производите и услугите што ги произведуваат и нудат. Корисниците не можат да бараат надомест за штета и / или губење на вредноста што е резултат на употребата на веб-страницата.

Сопственикот е должен личните податоци на корисниците да ги обработува на законски и совесен начин.

Сопственикот има право еднострано да го ограничи или да го прекине пристапот до Интернет-страницата на одредени корисници без претходна најава во следниве случаи:

а) Корисникот шири со посредство на Интернет, СМС или преку употреба на услуги преку веб-страницата на Сопственикот, рекламни пораки, комерцијални, нецензурирани, навредливи, расистички, клеветнички и / или заканувачки текстови и / или слики, вклучително и на религиозни, верска или политички основа, како и такви со порнографска содржина;

б) Корисникот кој со било какви дејствија ја оштетува добрата волја на сопственикот, ги крши законите во Република Бугарија или ги загрозува софтверските и техничките средства преку кои се обезбедуваат услугите.

Во случај на незаконско дејствување според претходната точка и / или по барање на надлежните органи на Република Северна Македонија, Сопственикот има право да им ги обезбеди на надлежните органи сите достапни информации за постапките и идентитетот на Корисникот.

Сопственикот има право да побара од корисниците дополнителни информации и / или изјави во согласност со законот за мерки против перење пари и подзаконските нормативни акти по приложувањето поврзани со спроведување на одредена операција.

Сопственикот ги има сите права и обврски, кои се детално регулирани со сегашното законодавство и овие Општи услови и правила.

 1. Одговорност и гаранции

Корисникот / давателот на услуги / трета страна за која е наменета испораката сносува одговорност за било каква штета предизвикана на Сопственикот како резултат на нецелосни, неточни, неправилни или измамнички информации дадени од него.

Користејќи ја веб-страницата www.crafts-bulgaria.com, вклучително и нејзината содржина или услугите обезбедени преку неа, Корисникот е одговорен за какви било незаконски последици што произлегуваат од оваа употреба. Корисникот е одговорен за секаква материјална, нематеријална или каква било друга штета предизвикана на Интернет-страницата www.crafts-bulgaria.com во однос на нејзината содржина или услугите што се обезбедуваат преку него, на Сопственикот и на трето лице, со кои Сопственикот има договор.

Сопственикот и неговите раководители, вработени или агенти ќе бидат ослободени од секакви обврски или одговорност за какви било загуби и штети претрпени од Корисникот или други лица (вклучувајќи директни, индиректни, материјални загуби/ штети, добивки, оштетена репутација, губење на личните податоци, нарачки, употреба на парични средства, како и загуби или штети кои потекнуваат или се поврзани на некаков начин со прекинување на дејноста, без оглед дали се предизвикани од небрежност, договор или на друг начин), во врска со користењето на интернет страницата, неможноста за користење или резултатите од користењето на истата, или во врска со типот на користење на содржините објавени на интернет страницата, грешки или пропусти во содржината; Веб-сајтови поврзани со интернет-страницата, или материјалите на тие веб-сајтови, вклучувајќи загуби или штети поради вируси, кои ја засегнуваат работата на комјутерите, софтверите или друга сопственост на Корисникот поради превземени дејства и достапност за користење или распоредување на Интернет-страницата или превземање од страна на Корисникот материјали од Интернет-страницата или од веб-сајтовите поврзани со Интернет-страницата. Овие Услови не ја исклучуваат или ограничуваат само одговорноста на Сопственикот, која не може да се исклучи или ограничи согласно важечкиот закон во моментот на настанот што ја предизвикува штетата.

Сопственикот нема да одговара за штетите предизвикани на Корисникот, вклучително и за непочитување на роковите споменати во овие или други општи правила кои се објавени на веб-страницата www.crafts-bulgaria.com кога тие се предизвикани од штети или несреќи.

Сопственикот не нуди директни или индиректни гаранции дека услугите и / или производите обезбедени преку веб-страницата ќе ги задоволат идеите и личните барања на Корисникот и ќе бидат безбедни и ослободени од какви било дефекти.

Операторите, директорите и / или сопствениците на веб-страницата не се одговорни за каква било штета што произлегува од, но не ограничувајќи се на, аквизиција, специфични понуди, промоции или други видови на врски, трансакции или соработка што може да настане помеѓу Корисниците и некои од лицата кои директно или индиректно се рекламираат на веб-страницата.

Сопственикот нема да биде одговорен во случај Корисникот да биде во заблуда од трети страни кои се претставуваат себеси како претставници на интересите на Сопственикот и нудат услуги во име на Сопственикот без писмено овластување.

Сопственикот не е одговорен за какви било технички грешки или неточности во содржината на веб-страницата. За да се избегне сомнеж, сите цени, локации, публикации преку текст и графика, скици со фотографии се индикативни, а Сопственикот не е одговорен за нивната точност.

Секој корисник кој верува дека содржината на веб-страницата нарушува авторско право или друго слично право, може да го контактира Сопственикот на наведените контакти.

 1. Права на интелектуална сопственост. Ограничувања при употреба

Материјалите на веб-страницата не можат да се копираат и репродуцираат, освен ако не е неопходно да се погледне конкретен материјал онлајн. Секој корисник има право да печати цели страници на веб-страницата за своја лична некомерцијална употреба под следниве услови:

а) ниту еден документ или поврзана со него графика на веб-страницата не може да се менува на било кој начин;

б) ниту една графика на веб-страницата не се користи одделно од соодветниот текст;

в) авторското право, трговската марка или други декларации на Сопственикот да се присутни во сите копии;

г) не се нарушуваат авторските права на Сопственикот или на трети страни, директно или индиректно поврзано со објавената јавна содржина на веб-страницата;

д) не се прекршуваат одредбите на овие општи услови;

Целокупната содржина, вклучително, но не ограничувајќи се на статичните слики, динамичните слики, текст и / или мултимедијални содржини, објавени на Интернет-страницата www.crafts-bulgaria.com е сопственост на Здружението „РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТАР ЗА ЕВРОИНТЕГРАЦИЈА“ – Ќустендил или трети страни , во тој случај содржината може да се совпадне со експлицитен текст во врска со неговата сопственост.

Корисниците не можат да копираат, преземаат, модифицираат или да направат други промени; да ги линкуваат содржините со друг контекст различен од сопственикот и не може да ги користат содржините без дозвола на Сопственикот. Не е дозволено преземање и користење во сопствени цели надвор од наложеното на Сопственикот. Всушност, не е дозволена дистрибуција и модификација на правилата, содржината на сајтот без писмена согласност на Сопственикот на веб сајтот. Секое користење на содржините на веб сајтот за други цели освен наведените е прекршување на истите, на кои нема да се придржува корисникот е забрането. Забрането е користење на информации објавени на веб-страницата или негова содржина на други страници.

За какво било нарушување на интелектуалната сопственост предмет на заштита според овој дел, вклучувајќи ги, но не ограничувајќи се на овие Општи услови, Сопственикот има право на парична казна од 20 000 лева. Ова не го ограничува правото на сопственикот да бара одговорност од прекршителот за вистинска штета и / или изгубени придобивки во согласност со законот.

 1. Известувања

Сите известувања и изјави, вклучувајќи и комерцијални пораки, ќе бидат упатени до Корисникот преку имејл адресата наведена од него по неговата регистрација на www.crafts-bulgaria.com.

Во случај корисникот да ја смени имејл адресата, тој е должен да направи промена и на неговиот профил. Додека корисникот не ја направи таквата промена, сите пораки испратени и примени на е-поштата првично ќе стигаат на посочената имејл адреса и ќе се сметаат за примени.

Сите комуникации и изјави, вклучително и комерцијални пораки, адресирани од која било од адресите наведени во www.crafts-bulgaria.com, вклучувајќи ги и електронските, ќе се сметаат за примени и проследени од другата страна по истекот на три дена откако се испратени.

Контактите што ги прави Здружението преку електронска комуникација (на пример е-пошта) содржат целосни и постојани информации за испраќачот и линкови до него во моментот на испраќање.

Преку користењето на формуларот за контакт на Интернет-страницата, Корисникот му овозможува на Сопственикот да ги користи своите информации за повратна информација преку достапните средства, вклучително и по електронски пат.

Делумно или целосно пополнување на образецот за контакт не го обврзува Сопственикот да воспостави повратна врска со Корисникот.

 1. Решавање спорови – европска регулатива

За платформата за решавање на спорови преку Интернет

Официјална веб-страница на Европската унија.

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks

Европската платформа за решавање на спорови преку Интернет е обезбедена од Европската комисија за да обезбеди побезбедно и поправично интернет купување преку пристап до квалитетни алатки за решавање спорови.

Платформата ОРС нема никаква врска со трговците. Може да ја користите ОРС платформата на сите официјални јазици на ЕУ, исландски и норвешки јазик.

Контактирање на трговецот

Можете да ја користите ОРС платформата за да го решите прашањето директно со трговецот. Ова може да биде корисно ако сè уште не сте контактирале со трговецот или ако тој е подготвен да разговара.

ОРС платформата ќе го извести трговецот за вашето барање. Ако трговецот сака да разговара, ќе можете да разменувате пораки директно преку контролната табла, да испраќате прикачени документи, како што се фотографии со производи, и да закажете онлајн состанок.

Ќе имате максимум 90 дена за да постигнете договор. Секоја страна може да се откаже од директните разговори во секое време.

Трговецот исто така може да предложи список на тела за решавање спорови што треба да ги користат за да се најде директно решение. Во овој случај, ќе имате 30 дена да постигнете договор за телото за решавање спорови, или случајот ќе биде затворен на платформата.

Ако трговецот го одбие вашето барање во целост, било која од двете страни може да се повлече од процесот или 90 дена поминале без резултат, ќе ги имате следниве опции:

 • Да се обидете да најдете решение со помош на тело за решавање спорови. Во овој случај, ќе имате 30 дена да постигнете договор со трговецот односно одобрено тело за решавање спорови да го разглед случајот или
 • Да пробате со друга алатка за решавање спорови.

Почеток на случајот за изнаоѓање на решение со трговецот директно.

Употреба на тело за решавање спорови

Може да ја искористите ОРС платформа за решавање на проблемот со помош на одобрено тело за решавање спорови. Телото за решавање спорови е неутрална трета страна која им помага на потрошувачите и трговците да ги решат споровите без соочување. Обично преку него тоа е поевтино и побрзо отколку преку суд.

ОРС платформата ќе го извести трговецот за вашата жалба. Ако трговецот се согласи да ја користите постапката за ОРС, треба да постигнете согласност за тело за решавање спорови кое ќе го разгледа случајот. Трговецот ќе предложи список на тела за решавање спорови; можете да изберете еден од тие или да побарате нова листа од вашата табела за управување.

Ќе имате 30 дена од поднесувањето на жалбата за да постигнете договор со Телото за решавање спорови, кое ќе го разгледа случајот.

Ако не постигнете таков договор во одредениот рок или трговецот не ја земе предвид вашата поплака, може да пробате друга алатка за решавање спорови. Погледнете ги алатките

Започнете го вашиот случај за решавање спорови

Како да аплицирате ако сте трговец

Може да поднесете жалба само против потрошувач со седиште во Белгија, Германија, Луксембург или Полска.

За да поднесете поплака, прво треба да се регистрирате во системот и да создадете своја организација. Ако веќе сте се пријавиле, треба само да се најавите. Откако ќе имате пристап до контролната табла, кликнете „Start New Case“ (Почни нов случај).

За да дознаете повеќе за регистрација како трговец, одете во делот трговци.

 1. Линкови од страници

Сите страници на трети страни до кои може да се пристапи преку платформата се независни и трговецот не прифаќа никаква одговорност за штета и загуби направени од корисниците како резултат на користење на овие страници. Исто така, сопственикот на онлајн продавницата не е одговорен за содржината на веб-страниците на трети страни, како и за присуството на вируси, други штетни компоненти на овие страници.

 1. Конечни одредби

Овие општи услови се предмет на правилата на сегашното бугарско законодавство.

Ако која било од одредбите на овие Општи Услови и правила е неважечка или неприменлива до одреден степен, таа ќе се замени согласност закон, задолжителните правила на законот и не повлекува невалидност на другите одредби од Општите услови.

Овие општи услови можат да бидат изменети и / или дополнети според редоследот по кој се донесени, или за секој случај, со посебни услови.

Изменетите или ново усвоените општи Услови и правила ќе бидат објавени на веб-страницата на РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТАР ЗА ЕВРОПСКА ИНТЕГРАЦИЈА – Ќустендил и веднаш стапуваат во сила.