За проекта

„Онлайн маркетинг – възможност за повишаване на конкурентоспособността“ CB006.2.31.095

Цел на проекта

Целта на настоящия проект е чрез разработване на тестова онлайн платформа за електронна търговия е чрез обучение в сверата на новите технологи и и начини на продажба да се повиши конкуректоспособността на малките предприятия, занаятчиите и селскостопанските производители в ТГС региона. Целева група по проекта са занаятчиите, селскостопанските производители, представители на кооперации на хора с увреждания, социални предприятия, както и потенциални клиенти от ТГС региона, Европейския съюз и от целия свят.  Акцентът ще бъде поставен върху обучение как малките производители да продават своята продукция по Интернет. С оглед на това, че представителите на микропредприятията в повечето случаи са самонаети лица и не разполагат с достатъчно капитал, създаването на обща онлайн платформа би облекчило значително тяхната дейност в две посоки:

От една страна, ще се намали административната тежест и разходи по поддръжка на търговски обекти и персонал. От друга страна техния пазар ще се разшири неограничено посредством възможностите, които предоставя електронната търговия. Иновативният проект за електронна търговия ще допринесе за промяната в разбирането за традиционната търговия на място в търговски обект, ще освободи време на преките бенефициенти за изработване на повече продукция и ще намали техните разходи.

Занаятчиите, селскостопанските произвадители и микропредприятията ще бъдат по-конкурентоспособни на пазара, а също така ще бъде подобрено тяхното социално и икономическо положение. Партньорите по проекта ще имат възможност да оказват съдействие по поддръжката и развитието на онлайн платформата и след приключване на проекта, тъй като голяма част от преките бенефициенти са членове на техните организации.

Създаването на тестова онлайн платформа за електранна търговия е от ключово значение за подпомагане на микробизнеса в ТГС регионите, което от своя страна ще донесе огромна полза и за двете държави, тъй като малките предприятия допринасят за създаването на голяма част от Брутния вътрешен продукт. Чрез изпълнението на дейностите по проекта ще се създаде една алтернатива и за предприятията и кооперациите на хора с увреждания и социалните предприятия, чиито стоки и услуги към настоящия момент трудно намират реализация на свободния пазар.

Изпълнението на проекта и намаляването на разходите за продажби ще даде стимул на микропредприятията, занаятчиите, земеделските производители и животновъдите, работещи в сивия сектор на икономиката да излязат на светло.

Дейностите по проекта са в съответствие с глобалната цел на Програмата за трансгранично сътрудничество България – Македония, както и с непосредствено поставените в нея задачи за решаване, а именно: увеличаване на конкурентоспособността на малките и средни предприятия и облекчаване на достъпа им до нови пазари. Чрез сътрудничество в конкурентоспособността на малки и средни предприятия да се повиши привлекателността за потенциални инвеститори.

Един от основните проблеми на ТГС региона на Кюстендилска област и Трети североизточен регион се явява ниската конкурентоспособнаст на микропредприятията, занаятчиите, селскостопанските производители и предприятия на хора с увреждания. Статистическите данни на Национален статистически институт на Република  Българияза 5 годишен период 2012 – 2016 г. показва, че населението на област Кюстендил е намаляло с 9 382 души. Прирастът на населението е отрицателен – минус 13 %. В селата на Област Кюстендил живеят общо 37 837 души (по-маллко от 30 % от населението на областта). Според последните статистистически данни (2016 г.) на бизнес сегментите, по критерии големина на предприятието спрямо наетия в него персонал, микропредприятията представляват 93,6 %, средните предприятията – 5,2 % и големите предприятия – 1,2 % от бизнеса в областта.

Общият брой население на  трети североизточен планов регион в Македония е 172 787 души, разпределени непропорционално като с най-много жители е община Куманово – 105 484. Няма официална статистика за броят на микропредприятията, занаятчиите и кооперациите на хора с увреждания  в шестте общини. Безспорен факт е обаче, че микропредприятията са гръбнака на местната икономика.

Ограничеността и затвореността на икономиката на ТГС региона е основен проблем за предприемачите. Намирането на пазари за реализация на изработената от тях продукция е генерален проблем. Ето защо настоящият проект си поставя за цел чрез иновативна онлайн платфорама за елестронна търговия да разреши този проблем и да даде достъп на малките производители до нови, по-широки пазари.

Повишаването на конкурентоспособността, чрез възможността за продажба на гтовата продукция на микропредприятията ще стимулира все повече млади хора, жени и представители на малцинствата да останат да работят по родните си места. Регистрацията на нови представители на микробизнеса ще намали значително процента на безработните лица, тъй като в ТГС региона няма големи предприятия, които да създават работни места, а стартирането на собствен бизнес е една голяма възможност за повишаване икономическото състояние на населението.

Изпълнението на дейностите по проекта ще окажат положително въздействие върху общите нужди на целевия регион и ще имат устойчив ТГС ефект.