Общи условия

Общи условия за ползване на „Онлайн платформа за електронна търговия – тестова версия за обучение на занаятчии, земеделски производители и предприятия на хора с увреждания”.

І. Предмет на общите условия

Настоящите общи условия уреждат условията и реда за ползване на интернет сайта www.crafts-bulgaria.com и предоставяните чрез него услуги и взаимоотношенията между Собственика, от една страна и Потребителите от друга.

Достъпът до услугите, предоставяни на Интернет сайта, е възможен само и изключително посредством използването на публично достъпната интернет страница www.crafts-bulgaria.com. Интернет сайтът представлява информационен масив, съдържащ информационни материали както на сдружение „РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ“– Кюстендил, така и на трети лица. Сдружението не носи никаква отговорност за съдържанието на Информационните материали на трети лица.

ІІ. Обща информация

Сдружението декларира, че интернет страницата на „РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ“– Кюстендил – www.crafts-bulgaria.com е достъпна за всички Потребители, съгласили се на настоящите общи условия.

Потребителите по смисъла на настоящите Общи условия се отнасят в две категории:

а) Регистрирани потребители – тези, създали свой личен Акаунт в електронната система на Сдружението, посредством достъпната в реално време (оn-line) електронна форма за регистрация и б) Нерегистрирани потребители – тези, които посещават интернет страницата на Сдружението без да извършват регистрация и без да са открили свой личен Акаунт.

Регистрираните Потребители имат право да използват своя личен Акаунт във връзка с всички услуги, промоции, рекламни съобщения и кампании, организирани от сдружението в рамките на обичайната му дейност.

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ включват всички изложени по-долу раздели

 1. Въведение

С използването на Онлайн платформа за електронна търговия – тестова версия, всяко меню на сайта, категория или подкатегория, секция или подсекция, както и с възникването, развитието и прекратяването на всяко правоотношение, породено вследствие използването на този интернет сайт, вие предоставяте вашето съгласие да бъдете обвързани от настоящите общи условия за ползване на интернет сайта, както и на всички други условия, регламентиращи отделни правоотношения, обусловени от неговото използване.

Обвързването с общите условия е приложимо както към текущата конфигурация на интернет сайта, така и към всички промени в него направени под формата на допълнения и изменения или въвеждането на нови менюта, категории, секции, функционалности и други. Администраторът на сайта си запазва правото едностранно да променя общите условия за ползване на интернет сайта и предоставяните чрез него услуги по всяко време, без предварително известие, като променените условия се публикуват на интернет сайта веднага след приемане на решение за влизането им в сила.

Ако не сте съгласни с гореизложеното или не приемате тези общи условия, моля, не ползвайте този интернет сайт и услугите, предоставяни от него, Ако продължите да използвате този интернет сайт, ще приемем, че сте съгласни с нашите общи условия.

Ако имате някакви въпроси или коментари във връзка с интернет сайта www.crafts-bulgaria.com можете да се свържете с нас, както е предвидено в секция „Контакти“ на титулната ни страница.

 1. Дефиниции

2.1. ІР адрес – уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа;

2.2. Акаунт – представлява профилът на Потребителя в интернет страницата на www.crafts-bulgaria.com, съдържащ сбор от данни на Потребителя, включващи Потребителско име и Парола за вход, които позволяват на Потребителят да достигне до определени части от Интернет сайта и чрез които са достъпни част от услугите и информацията, предоставена от собственика на сайта;

2.3. Активно поведение  – означава кликване/натискане/селектиране на електронна връзка или рекламен банер през www.crafts-bulgaria.com, отвеждащ потребителя към други интернет страници;

2.4. Електронна препратка – връзка обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи;

2.5. ЗЗЛД – българският Закон за защита на личните данни;

2.6. Злоумишлени действия – това са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM, получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (hack), атака за отказ от услуга (denial of service attack – DoS), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен или индустриален шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (crack), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване на нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право;

2.7. Интернет сайт – е съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във Вашия браузер, при изписване на електронния адрес www.crafts-bulgaria.com;

2.8. Интернет страница – по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от сайт;

2.9. Интерфейс – е комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин;

2.10. Информационна система – е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма, осигурява автоматична обработка на данни;

2.11. Информационни материали  – означава обяви (включително, но без ограничение, обяви за продажба, покупка, предлагане, търсене на стоки и услуги на занаятчии, земеделски производители и предприятия на хора с увреждания), предложения, известия, рекламни и промоционални материали, периодични информационни бюлетини, брошури, статии, новини, анкети, публикации чрез текстови и графични елементи, снимки, скици и други, които Потребителят не се съгласява да получава със създаването на Акаунт;

2.12. Общи условия – означава настоящите Общи условия, както и всички последващи техни изменения, публикувани на интернет страницата www.crafts-bulgaria.com;

2.13. Парола за вход – персонален цифрен/буквен/знаков код, който заедно с потребителското име символизира Потребителя и дава право на достъп до неговия Акаунт в Интернет сайта;

2.14. Пасивно поведение означава напускането на сайта www.crafts-bulgaria.com или други под-страници на основния домейн (в случаите, когато стока, занаятчийско произведение или услуга са достигнали директно чрез интернет търсачка) след като той се е заредил в браузъра на потребителя;

2.15. Потребител  – на Интернет сайта е всяко деаспособно физическо лице, въвело електронният адрес или достигнало до интернет страницата, под-страници или сайта www.crafts-bulgaria.com чрез посочване от друг уебсайт;

2.16. Потребителско име – е посочен от Потребителя персонален адрес на лична електронна поща (e-mail), посредством който последния се индивидуализира при регистрацията си в уебсайта www.crafts-bulgaria.com;

2.17. Случайно събитие  – непредвидено обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обикновено невъзможно;

2.18. Уебсайт/сайт – обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTP5 или друг стандитизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображения или други материали или ресурси;

2.19. Магазина – название на учебният онлайн магазин;

2.20. Собственик/Администратор/Сдружението – означава сдружение „РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ“ гр. Кюстендил, което е водещ Партньор по проект № СВ006.2.31.095 по Програма за трансгранично сътрудничество – България – Северна Македония;

2.21. Форсмажор – непреодолима сила;

2.22. Доставчик – Потребител, които жела да продаде (достави) чрез онлайн магазин определена стока или услуга. Доставчикът е 3 лице занаятчия, земеделски производител или малко предприятие, лице различно от лицето по т. 2.20 (Собственик/Администратор/Сдружението)

 1. Предоставяне на информация относно собственика на електронния магазин

За нас

Собственик на уебсайтът www.crafts-bulgaria.com е сдружение „РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ“– Кюстендил

Партньори по проекта са:

За Република България

„РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ“– Кюстендил, със седалище и адрес на управление: гр. Кюстендил, община Кюстендил, област Кюстендил, кв. „Герена“, бл. 156, вх. „А“, ап. 23, Булстат -109599367, представлявано от Кирчо Бойчев Анчев – Председател, e-mail: evrointegrdcia_kn@abv.bg, тел. 0895 43 53 96

 • District/NUTS III Kyustendil
 • Town/city: Kyustendil
 • Address: kv. “Gerena” bl. 156, ent. “A”, ap. 23, 109599367
 • Postal Code: 2500
 • Legal representative (Name): kv. “Gerena” bl. 156, ent. “A”, ap. 23
 • Legal representative (Position): Chairman
 • Telephone: 00359 (0)89 543 5396
 • E-mail: evrointegrdcia_kn@abv.bg

За Република Северна Македония

 • БГ – Център за устойчиво развитие – ЕЛИПСА – Куманово
 • ENG – Centre for Sustainable Development – ELIPSA – Kumanovo
 • МК – Здружението на граѓани Центар за одржлив развој ЕЛИПСА Куманово
 • District/NUTS III North-East region
 • Town/city: Куманово / Kumanovo
 • Address: Център за устойчиво развитие – ЕЛИПСА – Куманово / Ilindenska 69a (zgrada bivsh komitet)
 • Postal Code: 1300
 • Legal representative (Name): Игор Георгиев / Igor Georgiev
 • Legal representative (Position): Президент / The President
 • Telephone: +38975651790
 • Fax: +38931416102
 • E-mail: elipsacod@yahoo.com
 • Website: www.elipsa.org.mk

Адресът на нашия сайт: http://crafts-bulgaria.com.

 1. Предоставяне на информация относно надзорните органи

Електронната търговия в Република България се регламентира от следните, не изчерпателно изброени нормативни актове:

4.1. КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ;

4.2. ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ;

4.3. ЗАКОН ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА;

4.4. ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА;

4.5. ЗАКОН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ;

4.6. ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ;

4.7. ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННИЯ ДОКУМЕНТ И ЕЛЕКТРОННИТЕ УДОСТОВЕРИТЕЛНИ УСЛУГИ;

4.8. ЗАКОН ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ;

4.9. ЗАКОН ЗА ЗАНАЯТИТЕ;

4.10. ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА;

4.11. ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ;

4.12. ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ;

4.15. ЗАКОН ЗА КИБЕРСИГУРНОСТ;

4.16. ЗАКОН ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ;

4.17. ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ;

4.18. ЗАКОН ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯТА В БРОЙ;

4.19. ЗАКОН ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ;

4.20. ЗАКОН ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ;

4.21. ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО;

4.22. ТЪРГОВСКИ ЗАКОН;

Връзки с държавни институции:

Комисия за защита на потребителите

 • Адрес: пл. „Петко Р. Славейков“ 4А, 1000 Център, София
 • Работно време: 9,00 до 17:30
 • Телефон: 0700 11 122
 • www.kzp.bg

Комисия за защита на личните данни

 • Адрес: ул. „Проф Цветан Лазаров“ 2, 1592, София
 • Работно време: 9,00 до 17:30
 • Телефон: 02 915 3555
 • Електронна поща: kzld@cpdp.bg
 • Интернет страница: www.cpdp.bg
 1. Характеристики на уеб сайта

За проекта – Цел на проект № СВ006.2.31.095 по Програма за трансгранично сътрудничество – България – Северна Македония.

Основната цел на проекта е да се повиши конкурентоспособността на Занаятчии, представители на микропредприятия, земеделски производители, предприятия на хора с увреждания от ТГС региона посредством онлайн маркетинга.

За да бъде изпълнена тази основна цел, е необходимо да бъдат изпълнени две основни подцели, посредством дейностите по проекта, а именно:

 1. Разработване на онлайн платформа за електронна търговия, за маркетинг и успешно представяне / търговия в Интернет

и

 1. Обучение на бенефициентите за работа с тази платформа.

Дейностите по проекта са в съответствие с глобалната цел на Програмата за трансгранично сътрудничество България – Северна Македония, както и с непосредствено поставените в нея задачи за решаване, а именно: увеличаване на конкурентоспособността на малките и средни предприятия и облекчаване на достъпа им до нови пазари. Един от основните проблеми на ТГС региона на Кюстендилска област и Трети североизточен регион се явява ниската конкурентноспособност на микропредприятията, занаятчиите, селскостопанските производители и предприятия на хора с увреждания. Целта на проект № СВ006.2.31.095 е да спомогне за разрешаването на тези проблеми.

Кратка характеристика на платформата

Онлайн платформа за електронна търговия е развита на три езика – български, македонски и английски. Онлайн платформата ще бъде тестова версия на интерактивен магазин, където представителите на малкия бизнес ще имат възможност да представят продукцията си по евтин и динамичен начин. Платформата ще дава възможност на потребителите да презентират продукцията си –   тип галерия, но няма да им дава възможност да извършват директни продажби чрез нея.

Идеята на тази платформа е по-скоро да отвори сетивата на малките производители за възможностите, които предоставя онлаин търговията в съвременния свят, да създаде у тях навици за работа посредством интернет и да ги подтикне да започнат да практикуват интернет търговията.

Онлайн платформата е разделена на мрежови и продуктови секции. Непосредствената цел, която беше преследвана при изготвяне на софтуерният продукт и задачата пред  програмистите беше да направят платформата в най-простата форма, така че бизнесът да може бързо и лесно самостоятелно да качи информация за продукцията си.

Платформата за електронна търговия ще бъде използвана от потребителите безвъзмездно. Същите няма да заплащат каквато и да било такса.

 1. Регистрация www.crafts-bulgaria.com

Достъпът до услугите предоставяни от „Онлайн платформа за електронна търтовия – тестова версия за обучение на занаятчий, земеделски производители и предприятия на хора с увреждания” е позволен на всеки потребител, попадащ в гореописаните групи, който е създал и регистрирал Акаунт в електронната система на сайта. Регистрацията на интернет сайта е абсалютно доброволна и безплатна. Сайтът може да бъде разглеждан от ползватели свободно, без да е необходима регистрация. За да се регистрирате е необходимо да попълните регистрационен формуляр, като зададете съответно минимално изискуеми данни. При успешно приключване на регистрацията Потребителят ще притежава лично Потребителско име и Парола за вход, с които ще може да влиза в съдържанието му в Интернет сайта личен Акаунт.

Всеки потребител може да има само един Акаунт.

Акаунт се създава от бутон „Моят профил“ (https://crafts-bulgaria.com/moyat-profil/). Следвайки стъпките, потребителите са подканени да оставял следните лични данни:

 • Имейл адрес
 • Парола
 • Име
 • Фамилно име
 • Име на магазина
 • URL на магазина (ако е различно от автоматично създаденото)
 • Телефон

След въвеждането на данните, потребителското име е създадено и потребителят получава писмо за потвърждение на посочения имейл.

Потребителят може веднага да редактира профила си и да създава продукти. След одобряване на новите продукти от администратор (ръчен процес), те стават видими в платформата.

 1. Поръчка

ВАЖНО!!!

Доколкото „Онлайн платформа за електронна търговия – тестова версия за обучение на занаятчии, земеделски производители и предприятия на хора с увреждания” е учебна платформа, през нея не могат да бъдат реализирани директни поръчки за стоки и услуги.

В случай, че проявявате интерес към някоя от стоките или услугите качени на тази учебна платформа моля, обърнете се директно към съответния занаятчия или производител на посочените от тях контакти.

 1. Плащане

ВАЖНО!

Доколкото „Онлайн платформа за електронна търговия – тестова версия за обучение на занаятчии, земеделски производители и предприятия на хора с увреждания” е учебна платформа, през нея не могат да бъдат реализирани директни продажби за стоки и услуги.

В случай, че проявявате интерес към някоя от стоките или услугите качени на тази учебна платформа моля, обърнете се директно към съответния занаятчия или производител на посочените от тях контакти и уточнете начина на разплащане с него.

 1. Отказ от поръчка

ВАЖНО!

Доколкото „Онлайн платформа за електронна търговия – тестова версия за обучение на занаятчий, земеделски производители и предприятия на хора с увреждания” е учебна платформа, през нея не могат да бъдат реализирани директни продажби за стоки и услуги.

В случай, че проявявате интерес към някоя от стоките или услугите качени на тази учебна платформа моля, обърнете се директно към съответния занаятчия или производител на посочените от тях контакти и уточнете начина за отказ от поръчка.

 1. Доставка

ВАЖНО!

Доколкото „Онлайн платформа за електронна търговия – тестова версия за обучение на занаятчий, земеделски производители и предприятия на хора с увреждания” е учебна платформа, през нея не могат да бъдат реализирани директни продажби за стоки и услуги.

В случай, че проявявате интерес към някоя от стоките или услугите качени на тази учебна платформа моля, обърнете се директно към съответния занаятчия или производител на посочените от тях контакти и уточнете начина на доставка с него.

 1. Рекламации, отказ от доставка или връща не стока

ВАЖНО!

Доколкото „Онлайн платформа за електронна търговия – тестова версия за обучение на занаятчии, земеделски производители и предприятия на хора с увреждания” е учебна платформа, през нея не могат да бъдат реализирани директни продажби за стоки и услуги.

В случай, че проявявате интерес към някоя от стоките или услугите качени на тази учебна платформа моля, обърнете се директно към съответния занаятчия или производител на посочените от тях контакти и уточнете начина на Рекламации, отказ от доставка или връща не стока с него.

 1. Невъзможност за връщане на стока

ВАЖНО!

Доколкото „Онлайн платформа за електронна търговия – тестова версия за обучение на занаятчии, земеделски производители и предприятия на хора с увреждания” е учебна платформа, през нея не могат да бъдат реализирани директни продажби за стоки и услуги.

В случай, че проявявате интерес към някоя от стоките или услугите качени на тази учебна платформа моля, обърнете се директно към съответния занаятчия или производител на посочените от тях контакти и уточнете случаите на невъзможност за връщане на стока с него.

 1. Възстановяване на заплатена сума

ВАЖНО!

Доколкото „Онлайн платформа за електронна търговия – тестова версия за обучение на занаятчий, земеделски производители и предприятия на хора с увреждания” е учебна платформа, през нея не могат да бъдат реализирани директни продажби за стоки и услуги.

В случай, че проявявате интерес към някоя от стоките или услугите качени на тази учебна платформа моля, обърнете се директно към съответния занаятчия или производител на посочените от тях контакти и уточнете начина на възстановяване на заплатената сума с него.

 1. Форсмажорни обстоятелства

Страните (Доставчик – Потребител) не носят отговорност за пълно или частично неизпълнение на задълженията по договора, ако то се дължи на „непреодолима сила” (форсмажор).

Под „непреодолима сила“ (форсмажор) се разбира обстоятелство (събитие) от извънреден характер, което е възникнало след сключване на договора, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята от страните като: пожар, производствени аварии, военни действия, природни бедствия – бури, проливни дъждове, наводнения, градушки, земетресения, заледявания, суша, свличане на земни маси и др. природни стихии, ембарго, правителствени забрани, затваряне на граници, стачки, бунтове, безредици и др.

Страната, която е изпаднала в невъзможност да изпълни задълженията си, поради настъпило форсмажорно обстоятелство е длъжна в 10-дневен срок да уведоми писмено другата страна за възникването му, както и предполагаемият период на действие и прекратяване на форсмажорното обстоятелство.

 1. Лични данни

Европейски регламент GDPR (General Data Protection Regulation). Това е Регламент, приет от Европейския съюз, който се прилага пряко в България.

Какво са лични данни?

За лични данни се считат: IР aдpec, имe, EГH, aдpec, тeлeфoн, имeйл, здpaвeн и ceмeeн cтaтyc, както и инфopмaция зa peлигиoзни yбeждeния, пoлитичecĸи пpeдпoчитaния и дpyгa инфopмaция, ĸoятo може дa идeнтифициpa ĸoнĸpeтнo лицe.

На практика, GDPR надгражда действащите и към момента правила за обработване на лични данни. Регламентът въвежда пo-cтpoги изиcĸвaния зa администраторите и обработващите лични данни да разширят обхвата на тяхното cъxpaнeниe и зaщитa, като дават на физическите лица по-големи правомощия.

Какви лични данни събираме и защо?

Коментари и оценки

Когато посетителите оставят коментари в сайта, ние събираме данните, показани във формуляра за коментари, както и IP адреса на посетителя и идентификатора на потребителския браузър, за да помогнат за откриването на спам.

Анонимен низ, базиран на имейл адреса ви, може да бъде предоставен на услугатa Gravatar, за да бъде проверено дали я използвате. Политиката за поверителност на Gravatar е тук: https://automattic.com/privacy/. След като коментарът ви бъде одобрен, профилната ви снимка ще бъде видима публично към него.

Файлове

Ако качвате изображения в сайта, трябва да избягвате качването на изображения с вградени данни за местоположение (EXIF GPS). Посетителите на сайта могат да изтеглят и извлекат данни за местоположението от изображения в сайта.

Форми за контакт

Информацията, предоставена във формите за контакт, намираща се в уебсайта се тълкува като конфиденциална комуникация и не се споделя с трети страни.

Бисквитки

Ако оставите коментар на нашия сайт, можете да разрешите запазването на вашите име, имейл адрес и уеб сайт в бисквитки. Те са за ваше удобство, така че да не е нужно да попълвате отново данните си, когато оставяте друг коментар. Тези бисквитки ще се пазят една година.

Ако имате профил и влезете в този сайт, ще зададем временна бисквитка, за да определим дали браузърът ви приема бисквитки. Тази бисквитка не съдържа лични данни и се изтрива, когато затворите браузъра си.

Когато влезете в профила си на сайта още няколко бисквитки ще запазят информацията ви за вход и предпочитанията ви какво да виждате на екрана. Бисквитките за вход изтичат след два дни, а за предпочитанията на екрана след година. Ако изберете опцията за запомняне, информацията ви за вход ще се пази две седмици. Ако излезете от профила си, бисквитките за вход ще бъдат изтрити.

Ако редактирате или публикувате статия една допълнителна бисквитка ще бъде запазена в браузъра ви. Тя няма да съдържа лични данни, а просто ще добави идентификатора на публикацията, която току що сте редактирали. Изтича след един ден.

Вмъкнато съдържание от други уебсайтове

Статиите на този сайт могат да бъдат вградени (видеа, изображения, съдържание и т.н.). Вграденото съдържание от други сайтове приема и се държи с посетителя на сайта като с посетител на собствения си сайт.

Тези сайтове могат да събират данни за вас, да използват бисквитки, да вграждат допълнителни инструменти за статистика от трети страни, да следят как работите с тези инструменти включително как потребявате вградено съдържание ако имате профил и сте влезли в него на сайта.

Анализ

Влизайки в уебсайта и различните страници, Вашето поведение (посещение на страници) се запазва за целите на анализа и подобряването на платформата.

С кого споделяме данните ви

Вашите лични данни няма да бъдат споделяни с трети страни, освен в случаите, в които те са изискани по законен път от съответната институция и предоставянето им е в съответствие на законовите изисквания на Република България.

Колко дълго държим личните ви данни

Ако оставите коментар, коментарът и неговите метаданни се запазват за неопределено време. Това е така, за да можем автоматично да разпознаваме и одобряваме последващи ваши коментарите, вместо да ги задържаме в опашката за одобряване.

За потребители, които се регистрират на нашия уебсайт (ако има такива), съхраняваме и личната информация, която предоставят в потребителския си профил. Всички потребители могат да виждат, редактират или изтриват личната си информация по всяко време (с изключение на това, че не могат да променят потребителското си име). Администраторите на уебсайта могат да виждат и редактират тази информация.

Вашите права над личните ви данни

Ако имате профил в този сайт или сте оставяли коментари в него, можете да поискате да получите файл, съдържащ всички данни, които съхраняваме за вас, включително и данни, които сте ни предоставили. Също така можете да поискате да заличим личните данни, които съхраняваме за вас. Това обаче не включва данни, които сме задължени да съхраняваме с административни цели, за нуждите на сигурността на сайта, или по закон.

Как използваме вашите данни

Коментарите от посетителите могат да бъдат проверени чрез автоматична услуга за проверка за спам коментари.

 1. Права, задължения и отговорност на потребителите

Потребителят е длъжен да спазва разпоредбите на настоящите Общи условия.

При създаването на Акаунт в електронната система на собственика потребителят се задължава да предостави следната минимално изискуема информация: име, презиме, фамилия, точен и валиден телефон за връзка, персонален адрес на електронната поща (e-mail). От потребителя може да бъде изискано и предоставяне на допълнителна информация, като нейното предоставяне ще бъде от доброволен характер.

Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят (регистриран или нерегистриран) не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на Интернет сайта на Собственика.

Потребителят е нужно да подхожда честно и почтено спрямо другите Потребители и е изцяло отговорен за действията или бездействията си при използването на интернет сайта.

Потребителят няма право да използва Акаунтите на други потребители, нито да предоставя своя акаунт за ползване от други лица. Той е длъжен да пази в тайна паролата за вход.

Потребителят няма право да предприема действия, които могат да попречат или да повлияят на функционирането на Интернет сайта, както и действия, които включват повреда, промяна, премахване или затрудняване на достъпа до данните на други Потребители.

Със създаването на Акаунт на Интернет сайта и с приемането на настоящите Общи условия Потребителят дава своето изрично, свободно изразено и информирано съгласие за обработване на личните му данни. Личните данни на потребителите ще бъдат събрани и обработвани от Собственика съгласно разпоредбите на ЗЗЛД и Политиката за защита на личните данни.

 1. Права и задължения на собственика на електронния магазин

Собственикът има право да публикува в Интернет сайта всякаква текстова, графична и друга информация във връзка с оферти от собствената си база данни с цел реклама и информация; съдържание, пряко или непряко свързано с дейността, която извършва в областта на онлайн продажбите, под формата на новини, статии, публикации чрез текстови и графични елементи предоставяйки я за добросъвестно ползване от регистрирани и нерегистрирани потребители, в зависимост от това къде се намира и за кой вид потребители е достъпна.

Собственикът се задължава да предприеме необходимото така, че съдържанието на Интернет сайта да бъде точно и актуално във всеки един момент. Въпреки това , обаче, Собственикът не носи никаква отговорност за валидността  или верността на информационните материали предоставени от Потребителите. Потребителите разбират и се съгласяват, че обявените цени са индикативни към момента на публикуване, не пораждат обвързващо предложение за покупка, продажба или предоставянето на каквато и да е услуга, както и, че цените подлежат на едностранна промяна във всеки един момент; цените поставените от Потребителите са индикативни, не са гарантирани от Собственика и може да не са достоверни, действителни или действащи. Услугите на този сайт се предоставят безвъзмездно, тъй като същият представлява учебна платформа за онлайн магазин, на която може отделните Потребители да качват снимки и текстово описание на произвежданите и предлаганите от тях стоки или услуги. Потребителите не могат да търсят обезщетение за претърпени вреди и/или пропуснати ползи в резултат на използването на интернет сайта.

Собственикът се задължава да обработва личните данни на потребителите законосъобразно и добросъвестно.

Собственикът има право да ограничи едностранно или да прекрати без предизвестие достъпът до Интернет сайта на определени Потребители в следните случаи:

а) Потребителят разпространява посредством Интернет, SMS или посредством използване на услуги чрез Интернет сайта на Собственика, съобщения с рекламни, търговски, нецензурни, обидни, расистки, клеветнически и/или заплашителни текстове и/или изображения, включително и на религиозна, верска или политическа основа, както и такива с порнографско съдържание;

б) Потребителят с действията накърнява доброто име на собственика, нарушава законите в Република България или застрашава програмните и техническите средства, чрез които се предоставят услугите.

В случай на осъществени неправомерни действия по предходната точка и/или при поискване от компетентните органи на Република България, Собственикът има право да предостави на компетентните органи цялата налична информация за действията и самоличността на Потребителя.

Собственикът има право да изисква от потребителите допълнителна информация и/или декларации съгласно закона за мерките срещу изпирането на пари и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, във връзка с извършването на конкретна операция.

Собственикът има всички права и задължения, подробно регламентирани от действащото законодателство и от настоящите Общи условия.

 1. Отговорност и гаранции

Потребителят/Доставчикът/3-то лице за когото е предназначена доставката, носи отговорност за всички вреди, които е причинил на Собственика в резултат на предоставена от него непълна, неточна, невярна или измамна информация.

Чрез използването на интернет сайта www.crafts-bulgaria.com в това число неговото съдържание или предоставяните чрез него услуги Потребителят носи отговорност за всички неправомерни последствия , настъпили от това използване. Потребителят носи отговорност за всякакви имуществени, неимуществени или вреди от всякакъв друг характер, причинени на Интернет сайта www.crafts-bulgaria.com по отношение на неговото съдържание или предоставяните чрез него услуги, пред Собственика и пред трето лице, с което Собственикът има сключен договор.

Собственикът и неговите ръководители, служители или представители се освобождават от всякакво задължение или отговорност за всякакви загуби и щети, понесени от Потребителя или други лица (включително всякакви преки, непреки, наказателни или косвени загуби или щети, пропуснати приходи, печалби, нарушена репутация, загуба на данни, поръчки, използване на парични средства, както и загуби или щети възникнали или свързани по някакъв начин с прекъсване на дейността, било по силата на предявен иск за небрежност, по силата на договор или по друг начин), в някаква връзка с използването на Интернет сайта или във връзка с използването, невъзможността за използване или резултатите от използването на Интернет сайта, или във връзка с използване на типа на предоставеното съдържание на Интернет сайта; грешки или пропуски в съдържанието; Уебсайтове, свързани с Интернет сайта, или материалите на такива Уебсайтове, включително загуби или щети поради вируси, които могат да засегнат компютърното оборудване, софтуера или друго имущество на Потребителя поради предприети действия и достъп до, използване или разпореждане на Интернет сайта, или изтегляне от страна на Потребителя на материали от Интернет сайта или от Уебсайтове, свързани с Интернет сайта. Настоящите условия не изключват или ограничават единствено отговорността на Собственика, която не може да се изключи или ограничи съгласно действащото законодателство към момента на претендираното събитие, нанесло вреди.

Собственикът не носи отговорност за причинените на Потребителя вреди, в това число за неспазване на сроковете, упоменати в тези или в други Общи условия, публикувани на Интернет сайта www.crafts-bulgaria.com когато последните са обусловени от повреди и или сривове.

Собственикът не предлага никакви директни или косвени гаранции, че предоставените чрез Интернет сайта услуги и/или продукти ще задоволят и ще отговарят на представите и персоналните изисквания на Потребителя и ще бъда сигурни и лишени от каквито и да било пропуски.

Операторите, ръководителите и/или собствениците на Интернет сайта не носят отговорност относно щети настъпили в резултат на , но не ограничително, придобивания, специфични оферти, рекламни промоции, професионални промоции или друг тип връзки, транзакции или сътрудничество, които могат да бъдат осъществени между Потребителите и някои от лицата, които директно или индиректно рекламират в интернет сайта.

Собственикът не носи отговорност в случай, че Потребителят бъде подведен от трети лица, които се представят за представители на интересите на Собственика и предлагат услуги от името на собственика, без да са изрично писмено оторизирани.

Собственикът не носи отговорност за допуснати технически грешки или неточности в съдържанието на Интернет сайта. С цел избягване на съмнение, всички цени, местоположения, публикации чрез текстови и графични елементи, снимки скици и други, са индикативни и Собственикът не носи отговорност за точността им.

Всеки потребител, който сметне, че съдържанието на Интернет сайта накърнява авторското право или друго сродно такова може да се свърже със Собктвеника на посочените контакти.

 1. Права на интелектуална собственост. Ограничения при ползване

Всички материали на Интернет сайта не може да се копират и репродуцират, освен доколкото не е необходимо конкретен материал да бъде разглеждан онлайн. Всеки Потребител има право да отпечатва цели страници от Интернет сайта за своя лична употреба с нетърговска цел при следните условия:

а) нито един документ или свързани с него графики от Интернет сайта да не бъдат изменяни по никакъв начин;

б) нито една графика от Интернет сайта да не бъде използвана отделно от съответния текст;

в) авторското право, търговската марка или други декларации на Собственикът да присъстват във всички копия;

г) не се нарушават авторските права на Собственикът или на трети лица, свързани пряко или косвено с публикуваното публичното съдържание на Интернет сайта;

д) не се нарушават разпорежданията на настоящите общи условия;

Цялото съдържание, включително но не само, статични изображения, динамични изображения, текст и/или мултимедийно съдържание, публикувани в Интернет сайта www.crafts-bulgaria.com са собственост на Сдружение „РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ“ – гр. Кюстендил или на трети лица, като в този случай съдържанието може да бъде съпоставено от изричен текст по отношение на неговата собственост.

Потребителите не могат да копират, прехвърлят, модифицират или да правят други изменения; използват, свързват с, излагат, включват каквото и да било съдържание в друг контекст, извън този на Собственика, включително всякакво съдържание от Интернет сайт извън Собственика, премахвайки изображения, мерки, дистрибуции на материали, приготвени за репродукция, модифициране или излагане на съдържание, без изричното писмено съгласие на Собственика на сайта.

Всяко използване на съдържанието на Интернет сайта за други цели, освен изричното упоменаване в тези Общи условия или в друг документ, който ги придружава, ако има такъв е забранено.

Употребата на публикуваната в Интернет сайта информация, респективно на неговото съдържание в други Сайтове е забранено.

За всяко нарушение на интелектуалната собственост, която е обект на закрила съгласно настоящия раздел, включително, но не само настоящите Общи условия, Собственикът има право на неустойка в размер на 20 000 лева. Това не ограничава правото на собственика да търси отговорност на нарушителя за реално претърпени вреди и/или пропуснати ползи по съответния законов ред.

 1. Уведомления

Всички уведомления и изявления, в това число и търговски съобщения, до Потребителя се адресират по електронна поща, посочена от него след регистрацията му на сайта www.crafts-bulgaria.com.

В случай, че потребителят промени адресът на телефонната си поща, той се задължава да отрази промяната в своя Акаунт. До извършване на съответната промяна от страна на Потребителя всички съобщения, всички съобщения изпратени и достигнали до първоначално посочената от последния електронна поща ще се считат за получени.

Всички съобщения и изявления, в това число и търговски съобщения адресирани от която и да било от страните на посочените в www.crafts-bulgaria.com адреси, в това число електронни, се считат за получени и приети от другата страна след изтичане на три от тяхното изпращане.

Контактите осъществени от страна на Сдружението чрез средствата за дистанционна (електронна) комуникация (например e-mail) съдържат пълна и последователна информация за изпращача и връзки към него в момента на изпращането.

Чрез използването на формата за контакт, предоставена на Интернет сайта, Потребителят позволява на Собственика да използва данните му за обратна връзка посредством наличните начини, включително и по електронен път.

Частично или пълно попълване на формата за контакт не задължава Собственика да осъществи обратна връзка с Потребителя.

 1. Решаване на възникнали спорове – европейски регламент

За платформата за Онлайн решаване на спорове

Официален уебсайт на Европейския съюз.

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks

Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС) се предоставя от Европейската комисия, за да се гарантира по-безопасно и по-справедливо онлайн пазаруване чрез достъп до качествени инструменти за решаване на спорове.

Ако сте в ЕС, Норвегия, Исландия или Лихтенщайн, можете да я използвате за намиране на най-доброто решение на своя потребителски проблем, за обсъждане на решение във връзка с проблема ви директно с търговеца или за постигане на споразумение за орган за решаване на спорове, който да разгледа случая.

Платформата за ОРС няма връзка с търговците. Можете да използвате платформата за ОРС на всички официални езици на ЕС, исландски и норвежки език.

Свързване с търговеца

Можете да използвате платформата за ОРС, за да решите проблема директно с търговеца. Това може да е от полза, ако все още не сте се свързали с търговеца или ако той е готов да разговаряте.

Платформата за ОРС ще уведоми търговеца за вашето искане. Ако търговецът желае да разговаряте, ще можете да си размените съобщения директно чрез таблото, да изпратите прикачени документи, например снимки на продукта, и да насрочите онлайн среща.

Ще имате на разположение най-много 90 дни да постигнете споразумение. Всяка от двете страни може да се откаже от преките разговори по всяко време.

Търговецът може също да предложи списък с органи за решаване на спорове, чиято помощ да бъде използвана вместо намиране на директно решение. В този случай ще разполагате с 30 дни, за да постигнете съгласие относно орган за решаване на спорове, или случаят ще бъде приключен в платформата.

Ако търговецът отхвърли изцяло вашето искане, някоя от страните се оттегли от процеса или са изминали 90 дни без да има резултат, ще имате следните възможности:

 • да се опитате да намерите решение с помощта на орган за решаване на спорове. В този случай ще разполагате с още 30 дни, за да постигнете съгласие с търговеца относно одобрен орган за решаване на спорове, който да разгледа случая. или
 • да опитате с друг инструмент за решаване на спорове.

Начало на вашия случай за намиране на решение с търговеца директно.

Използване на орган за решаване на спорове

Можете да използвате платформата за ОРС за решаване на проблема с помощта на одобрен орган за решаване на спорове. Органът за решаване на спорове е неутрална трета страна, която помага на потребители и търговци да решават спорове без конфронтация. Обикновено чрез него това е по-евтино и по-бързо отколкото чрез съда.

Платформата за ОРС ще уведоми търговеца за вашата жалба. Ако търговецът се съгласи да използвате процедурата за ОРС, ще трябва да се споразумеете за орган за решаване на спорове, който да разгледа случая. Търговецът ще предложи списък на органите за решаване на спорове; можете да изберете един от тях или да поискате нов списък от таблото си за управление.

Ще разполагате с 30 дни, считано от момента на подаване на жалбата, за да постигнете съгласие за орган за решаване на спорове, който да разгледа случая.

Ако не постигнете такова съгласие в рамките на определения срок или търговецът не вземе под внимание вашата жалба, можете да опитате с друг инструмент за решаване на спорове. Вж. инструментите

Начало на вашия случай за намиране на решение чрез орган за решаване на спорове

Как да подадете жалба, ако сте търговец

Ако сте търговец със седалище в ЕС или Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, чрез платформата за ОРС можете да изпратите вашия онлайн потребителски спор до одобрен орган за решаване на спорове.

Можете да подадете жалба срещу потребител само ако той е с местоживеене в Белгия, Германия, Люксембург или Полша.

За подаване на жалба е необходимо най-напред да се регистрирате в системата и да създадете своя организация. Ако вече сте се регистрирали, трябва само да влезете в профила си. След като имате достъп до таблото, щракнете върху „Начало на нов случай“.

За да научите повече за регистрацията като търговец, отидете в раздела за търговци.

 1. Връзки към сайтове на трети страни

Всички сайтове на трети страни, които могат да бъдат достъпни чрез платформата са независими и търговецът не поема каквато и да е отговорност за вреди и загуби възникнали за потребителите в резултат на използването на тези сайтове. Също така собственикът на интернет магазина не носи отговорност за съдържанието в сайтовете на третите страни, а също така и за наличието на вируси, други вредни компоненти на тези сайтове.

 1. Заключителни разпоредби

Настоящите общи условия се подчиняват на нормите на действащото българско законодателство.

Ако някои от разпоредбите на тези Общи условия е недействителна или неприложима до определена степен тя се замества по право то повелителните норми на закона и не влече недействителност на останалите разпоредби на Общите условия.

Настоящите Общи условия може да бъдат изменяни и/или допълвани по реда, по който са приети, или за всеки конкретен случай със специални условия.

Изменените или новоприети Общи условия се публикуват на Интернет сайта на сдружение „РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ“ – Кюстендил и влизат в сила незабавно.